Regulamin sklepu

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala zasady składania zamówień za pośrednictwem platformy znajdującej się na stronie internetowej: www.alkonet.pl
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) SKLEP – sklep z artykułami monopolowymi ŻUCZEK – BARTŁOMIEJ KARASIEWICZ w Żukowie przy ul. Gdańskiej 14B, NIP 9570903330, REGON 220984115, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, b) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia za pośrednictwem platformy na stronie internetowej: www.alkonet.pl c) TOWAR – produkty prezentowane przez Sklep na stronie internetowej www.alkonet.pl, d) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sklepem, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Żukowie przy ul. Gdańskiej 14B, e) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające przedmiot, tj. ilość i rodzaj wybranych Towarów prezentowanych przez Sklep, cenę wybranych Towarów, wybraną metodę płatności oraz informacje o odbiorze Towaru, f) PEŁNOMOCNIK – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub również zapłaty za ten Towar, g) REGULAMIN – niniejszy dokument, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), określający w szczególności zasady korzystania z platformy do składania Zamówień na stronie internetowej: www.alkonet.pl, warunki i zasady dokonywania rezerwacji Towarów prezentowanych i dostępnych w Sklepie, warunki i zasady składania Zamówień, zasady zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem platformy na stronie internetowej www.alkonet.pl.
 3. Korzystanie z platformy do składania Zamówień jest możliwe po uzyskaniu dostępu do komputera lub innego urządzenia, które posiada połączenie internetowe.
 4. Informacje o Towarach zawarte na stronie internetowej sklepu, w szczególności opisy i ceny tych Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a zaproszenie do jej złożenia.
 5. Sklep dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły 18 lat.
 6. Warunkiem skutecznego złożenia oferty, a następnie Umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Klauzuli Informacyjnej.
 7. Niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej Sklepu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w tym w szczególności poprzez użycie złośliwego oprogramowania, lub w sposób uciążliwy dla innych Klientów i samego Sklepu.

II. Składanie Zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż stacjonarną w Żukowie przy ul. Gdańskiej 14B. Sklep oferuje całodobową możliwość składania Zamówień za pośrednictwem platformy na stronie internetowej www.alkonet.pl
 2. Zamówienie zawiera:
  a) dane Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres (w przypadki skorzystania z czynności Pełnomocnika do odbioru Towaru), a także datę urodzenia lub PESEL w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), a w przypadku prośby o wystawienie faktury VAT również firmę (nazwę) przedsiębiorcy, nr NIP oraz adres,
  b) informacje o płatności – określenie czy zapłata nastąpi gotówką przy odbiorze, czy też przelewem bankowym, bądź innymi, udostępnionymi przez Sklep elektronicznymi sposobami płatności,
  c) przedmiot Zamówienia, tj. ilość oraz rodzaj wybranych Towarów wraz ceną jednostkową i łączną,
  d) informacje o odbiorze Towaru wraz ze wskazaniem kosztów dostawy oraz wynagrodzenia Pełnomocnika w przypadku skorzystania z czynności Pełnomocnika.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy skorzystać z dedykowanej platformy na stronie internetowej www.alkonet.pl
 4. Proces składania Zamówienia obejmuje:
  a) wybór prezentowanych przez Sklep Towarów poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” widniejącej przy każdym z produktów oraz oznaczenie ilości zamawianego produktu,
  b) wprowadzenie danych Klienta wskazanych w pkt II ust. 2 lit. a),
  c) wybór metody płatności,
  d) wskazanie sposobu odbioru Towaru w Sklepie – osobiście albo za pośrednictwem Pełnomocnika,
  e) potwierdzenie Zamówienia.
 5. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient otrzyma potwierdzenie od Sklepu na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, które będzie zawierało podane w ust. 2 informacje. W przypadku wyboru metody płatności w postaci przelewu, w potwierdzeniu Zamówienia znajdą się dane niezbędne do realizacji płatności w postaci nr rachunku bankowego Sklepu oraz tytułu przelewu. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zgodności potwierdzenia ze złożonym Zamówieniem i ew. zgłoszenia uwag Sklepowi telefonicznie pod numerem telefonu +48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@alkonet.pl Przyjęcie Zamówienia może zostać potwierdzone przez Sklep również drogą telefoniczną.
 6. W przypadku przejściowego braku zamawianych Towarów i w związku z tym przedłużeniem szacowanego czasu realizacji Zamówienia, Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail. W przypadku wydłużenia realizacji Zamówienia o ponad 10 dni roboczych, Klient może odstąpić od Umowy w całości lub części obejmującej opóźnienie. Realizacja uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Sklepu, tj. Żukowo ul. Gdańska 14B w terminie 2 dni od otrzymania informacji o planowanym opóźnieniu.
 7. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

III. Zapłata

 1. Zapłatę ceny za dokonane Zamówienie należy uiścić:
  a) gotówką przy odbiorze lub
  b) przelewem w terminie 7 dni od potwierdzenia Zamówienia lub
  c) za pośrednictwem operatorów systemów płatności udostępnionych na stronie internetowej Sklepu.
 2. W przypadku skorzystania z elektronicznej metody płatności za pośrednictwem operatora płatności Klient może zostać poproszony o podanie informacji koniecznych do zrealizowania płatności, w tym imienia, nazwiska, numeru karty kredytowej, daty jej ważności, kodu zabezpieczającego, względnie także adresu rozliczeniowego. Formy i metody płatności wskazane są na stronie Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 3. Klient oświadcza, że:
  1) ma prawo do korzystania z wszelkich kart kredytowych lub innych metod płatności w związku z dowolnym zakupem,
  2) informacje, które dostarcza, są prawdziwe, poprawne i kompletne.
 4. Sklep może korzystać z usług stron trzecich w celu przeprowadzenia transakcji. Przesyłając swoje dane, Klient wyraża zgodę do dostarczania tych informacji operatorom systemów płatności.
 5. W przypadku płatności innej, niż gotówkowa Towar zostanie wydany po odnotowaniu wpłaty ceny na rachunek bankowy Sklepu.
 6. Przy wyborze metody płatności w postaci przelewu, cena powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia. Brak zapłaty w powyższym terminie Sklep będzie traktował jako rozwiązanie Umowy.
 7. Jeżeli po dokonaniu zapłaty okaże się, że cena zamówienia uległa zmniejszeniu (np. z powodu częściowego odstąpienia od Umowy), powstała w ten sposób nadpłata zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności w postaci przelewu należy uiścić przelewem całą cenę Zamówienia. Sklep nie podejmuje realizacji Zamówienia przy płatnościach niepełnych. Jeśli w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia Sklep nie otrzyma zapłaty we właściwej wysokości Umowa zostanie uznana za rozwiązaną, a powstała w ten sposób nadpłata zostanie zwrócona Klientowi na zasadach określonych w ust. 7.

IV. Realizacja Zamówień

 1. Pełny proces sprzedaży w Sklepie obejmuje złożenie Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia przez Sklep, płatność oraz odbiór Towaru.
 2. Czas przygotowania Zamówienia od odbioru wynosi do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia z zastrzeżeniem pkt II ust. 6. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany tego terminu z przyczyn niezależnych od Sklepu lub chwilowego braku Towaru. O zmianie terminu Klient zostanie powiadomiony na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail, wraz ze wskazaniem właściwego terminu odbioru. W przypadku zmiany terminu odbioru zastosowanie znajdzie pkt II ust. 6.
 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z czynności Pełnomocnika czas dostawy Towaru od momentu jego odbioru w Sklepie wynosi do 3 dni roboczych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy Towaru, które wynika z przyczyn leżących po stronie Pełnomocnika lub Klienta.
 4. Wydanie i odbiór Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie w Żukowie przy ul. Gdańskiej 14B osobiście albo za pośrednictwem Pełnomocnika.
 5. Towar nie zostanie wydany osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. Przedstawiciel Sklepu ma prawo żądać przedstawienia dowodu tożsamości w celu weryfikacji pełnoletności.

V. Czynności Pełnomocnika

 1. W przypadku skorzystania z czynności Pełnomocnika, wykonanie pełnomocnictwa polega na odbiorze Towaru w Sklepie, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres.
 2. Koszt dostawy oraz wynagrodzenie Pełnomocnika wskazane są w podsumowaniu Zamówienia oraz w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Skorzystanie z usług Pełnomocnika obejmuje:
  a) udzielenie pełnomocnictwa firmie UPS POLSKA SP. Z O. O. prowadzącej działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 1/3, KRS: 0000036680, NIP: 5221004200, REGON: 010771280,
  b) dostarczenie Towaru objętego Zamówieniem przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób na adres podany przy składaniu Zamówienia,
  c) zapłatę wynagrodzenia Pełnomocnika wskazanego przy podsumowaniu Zamówienia oraz kosztu dostawy.
 4. Decydując się na skorzystanie z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sklep do wydania Pełnomocnikowi nabytego Towaru.
 5. W przypadku korzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sklep do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika oraz kosztu dostawy.
 6. W przypadku korzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sklep do przekazania Pełnomocnikowi swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

VI. Zwroty. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru, składając oświadczenie na piśmie wysłane na adres Sklepu, tj. Żukowo ul. Gdańska 14B.

 2. W przypadku odstąpienia, Umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego w Sklepie Towaru w stanie niezmienionym, w szczególności w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użycia, z oryginalnymi znakami akcyzy. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu w postaci oryginału paragonu lub faktury VAT.

 3. Towar można zwrócić w Sklepie lub w drodze nadania przesyłki na adres Sklepu.

 4. Zwracany Towar należy przesłać na adres Sklepu:
  ŻUCZEK – BARTŁOMIEJ KARASIEWICZ
  83-330 Żukowo, ul. Gdańskiej 14 B

 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1. Wzór odstąpienia od Umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce:

 6. Koszt zwrotu Towaru w drodze nadania przesyłki ponosi Klient. Sklep nie przyjmie przesyłki za pobraniem.

 7. Zwrot wartości zakupionego Towaru nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia pkt III ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 8. Koszty dostawy oraz wynagrodzenia czynności Pełnomocnika przy odbiorze Towaru nie podlegają zwrotowi.

VII. Reklamacje

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, pochodzą z legalnego źródła, zostały legalnie wprowadzone na rynek i posiadają aktualne znaki podatkowe.

 2. Sklep zobowiązuje się wydać Klientowi Towar bez wad.

 3. Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze:
  a) uszkodzeń mechanicznych,
  b) niezgodności Towaru z Zamówieniem,
  c) innych uzasadnionych okoliczności.

 4. Klient winien dokładnie sprawdzić ilość i stan Towaru przed podpisaniem dokumentu odbioru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu wad w dostarczonym Towarze.

 5. W każdym razie potwierdzenie odbioru Towaru bez zastrzeżeń stanowi akceptację zgodności z Zamówieniem.

 6. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru. Postanowienia pkt III ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 7. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient powinien dostarczyć Towar na adres Sklepu.

 8. Reklamowany Towar można dostarczyć osobiście w Sklepie lub w drodze nadania przesyłki na adres Sklepu. Koszt dostarczenia Towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie przyjmie przesyłek za pobraniem.

 9. Stan reklamowanego Towaru winien być niezmieniony, w szczególności w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użycia, z oryginalnymi znakami akcyzy.

 10. Do reklamowanego Towaru, oprócz dowodu zakupu, należy dołączyć pisemne zawiadomienie, zawierające dokładny opis reklamacji.

 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep niezwłocznie zwraca koszty nadania przesyłki z reklamowanym Towarem. Postanowienia pkt III ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 13. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

 14. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, a wydanych zgodnie z Zamówieniem, jeśli nie wpływają na właściwości Towaru.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Realizacja zamówień w Sklepie możliwa jest jedynie na terenie Polski.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim, między Klientem a Sklepem.

 3. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sklepu w Żukowie przy ul. Gdańskiej 14 B.

 4. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy, czyli siedziby Sklepu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy, w tym Kodeksu cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów, w przypadku zawarcia Umowy z konsumentem.

 7. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu www.alkonet.pl. Zmiany nie mają wpływu na prawa i obowiązki Klienta w zakresie przyjętych przez Sklep Zamówień przed datą dokonania tych zmian.

 8. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej Umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 9. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Szanując prawa Klientów oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sklep zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep: ŻUCZEK – BARTŁOMIEJ KARASIEWICZ z siedzibą w 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 14 B, NIP 9570903330, REGON 220984115, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowany przez Bartłomieja Karasiewicza.

 3. Sklep zbiera następujące dane osobowe:
  1) Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail – podczas składania zamówienia Klient będzie proszony o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej Umowy i możliwości kontaktu,
  2) Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  3) Cookies – strona internetowa Sklepu wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i aby można było bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie strony internetowej, proponuje się wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 4. Podanie powyższych danych następuje w poniższych przypadku składania Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy sprzedaży i jest dobrowolne. Dane te są przechowywane w bazie, aby umożliwić Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży.

 5. Nie są przechowywane dane poufne, takie jak numery kart kredytowych.

 6. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Klient ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail pod adres: biuro@alkonet.pl lub napisać list na adres: ŻUCZEK – BARTŁOMIEJ KARASIEWICZ, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 14 B, NIP 9570903330, REGON 220984115.

 7. Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Klauzula Informacyjna dostępna na stronie internetowej Sklepu.

 8. Korzystając ze strony internetowej Sklepu, Klient akceptuje praktyki i działania opisane w niniejszych zasadach, w tym przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji Umowy.

 9. Sklep stosuje odpowiednią technologię i systemy w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.