Reklamacje

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, pochodzą z legalnego źródła, zostały legalnie wprowadzone na rynek i posiadają aktualne znaki podatkowe.

 2. Sklep zobowiązuje się wydać Klientowi Towar bez wad.

 3. Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze:
  a) uszkodzeń mechanicznych,
  b) niezgodności Towaru z Zamówieniem,
  c) innych uzasadnionych okoliczności.

 4. Klient winien dokładnie sprawdzić ilość i stan Towaru przed podpisaniem dokumentu odbioru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu wad w dostarczonym Towarze.

 5. W każdym razie potwierdzenie odbioru Towaru bez zastrzeżeń stanowi akceptację zgodności z Zamówieniem.

 6. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru. Postanowienia pkt III ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 7. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient powinien dostarczyć Towar na adres Sklepu.

 8. Reklamowany Towar można dostarczyć osobiście w Sklepie lub w drodze nadania przesyłki na adres Sklepu. Koszt dostarczenia Towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie przyjmie przesyłek za pobraniem.

 9. Stan reklamowanego Towaru winien być niezmieniony, w szczególności w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użycia, z oryginalnymi znakami akcyzy.

 10. Do reklamowanego Towaru, oprócz dowodu zakupu, należy dołączyć pisemne zawiadomienie, zawierające dokładny opis reklamacji.

 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep niezwłocznie zwraca koszty nadania przesyłki z reklamowanym Towarem. Postanowienia pkt III ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 13. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

 14. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, a wydanych zgodnie z Zamówieniem, jeśli nie wpływają na właściwości Towaru.